CA PPM

CA PPM

Usługi w zakresie wdrożenia
i utrzymania rozwiązania
CA Clarity PPM

PRO 6 Method

Podczas naszych wdrożeń stosujemy sprawdzony w wielu projektach proces projektowy PRO 6 Method skłądający się z kilku etapów.

 

Etap I: Diagnoza

Nasza diagnoza służy zidentyfikowaniu możliwości wzrostu u klienta i pozwala ocenić:

 • zdolność organizacji do rozwoju praktyk i procesów PPM
 • poziom dojrzałości oraz krótko- i długoterminowe kierunki rozwoju kompetencji organizacyjnych i pracowniczych w zakresie PPM
 • możliwości rozwoju dla kieroników projektów i członków Biura Projektów
 • możliwości wdrożenia dojrzałych praktyk podejmowania decyzji portfelowych i wdrożenia kultury projektowej
 • istnijące praktyki zarządzania zasobami, zmianą biznesową i ryzykiem

 

Etap II: Propozycja rozwiązania

Nasze podejście koncentruje się na dobrym zrozumieniu silnych stron organizacji klienta w zakresie narzędzi i praktyk PPM. Następnym krokiem jest stworzenie propozycji rozwiązania, która bazując na zidentyfikowanym potencjale rozwoju tworzy scenariusz działań dopasowujących nowe praktyki i procesy do kultury organizacji. Pozwala to w optymalny sposób osiągnąc oczekiwane rezultaty biznesowe.

Zapewnia także maksymalne dopasowanie powstających struktur organizacyjnych, procesów, narzędzi do szczegółowych celów współpracy i dostępnych zasobów.

 

Etap III: Wdrożenie

Na tym etapie dokonujemy przemyślanego i uzgodnionego z klientem wdrożenia elementów procesu i narzędzi PPM wybranych na poprzednich etapach.
Naszym zadaniem może być w szczególności:

 • usunięcie braków w kompetencjach kierowników projektów,
 • stworzenie/doskonalenie Biura Projektów,
 • stworzenie i automatyzacja Virtualnego Biura Projektów,
 • wdrożenie procesów projektowych, narzędzi i szablonów (schematów) działania,
 • ukonstytuowanie nowych struktur zarządzania projektami,
 • wdrożenie procesu (dyscypliny) zarządzania zasobami projektowymi,
 • wdrozenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami i portfelem projektów CA PPM

 

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl